مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان یگان های ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 205
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

(مطالعه موردی: نیروی انتظامی)
 
 
 
 
بیان مساله:
اهمیت کنترل در سازمان ها بویژه در سازمانی مانند ناجا معین و مبرهن است و ارزیابی عملكرد یكی ازمحورهای اساسی کنترل به شمار می رود كه این پژوهش برآن است تا الگویی برای ارزیابی عملكرد یگانها درناجا ارائه نماید. که قادر باشد به بهترین وجه، نحوه عملكردیگان های ناجا را مورد سنجش قرار دهد. پس از تدوین و اجرای راهبرد، ارزیابی مستمر بر نحوه اجرای برنامه های راهبردی و تشخیص سریع و به موقع انحرافات آن، از ضروری ترین وظایف ناجا که درمحیط پیچیده و با وجود توطئه های گسترده انجام وظیفه می نماید، خواهد بود.
 
ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد گردد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه ها رافراهم نماید بدون وجود سیستم ارزیابی عملکرد ، نه تنها بهبودی اتفاق نمی افتد بلکه تحقق اهداف نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382: 26).
ارزیابی عملکرد یكی از مهمترین نیازهای هرسازمان درجهت حفظ توان پاسخگویی به شرایط رقابتی و مطالبات روزافزون محیطی است. پیش نیاز این امر، تدارك روشی برای سنجش عملکرد و یافتن نقاط ضعف واحدهای زیر مجموعه می باشد. با توجه به پیچیدگی كار واحدهای انتظامی وداده ها  ستاده های متعدد این گونه واحدها ، ارزیابی عملكرد آنان با مشكلاتی همراه است.
 
برای دستیابی به یک الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد، بررسی روش های متداول ارزیابی عملکرد و نیز رویکردهای اتخاذ شده و نیز اهداف در نظر گرفته شده امری ضروری به نظر می رسد. اگر ارزیابی به شیوه ای اثربخش انجام شود، ناجا می تواند از نقاط قوت داخلی استفاده كند و از فرصت های خارجی بهره برداری نماید، تهدیدات را شناسایی و در برابر آنها از خود دفاع كند و پیش از آنكه نقاط ضعف داخلی زیان بار شوند از نیروی آن بكاهد.ارزیابی عملكرد همواره یكی از مهمترین مسائل مورد نظر مدیران عالی سازمانها می باشد. در نگرش نوین، فلسفه وجودی ارزیابی بررشد، توسعه وبهبود ظرفیت های افراد یا واحدهای مورد ارزیابی استوار است درنگرش سنتی، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت ویادآوری عملكرد است(آقایی، 1382: 3).
 
در ناجا ارزیابی عملكرد هر ساله با صرف زمان و هزینه های گزاف با هدف بهبود عملكرد و كارآیی یگان ها و مدیران و كاركنان صورت می گیرد. نتایج این ارزیابی ها نیز درترفیعات، انتصابات و ارتقاء یا پرداخت اضافه حقوق و پاداش استفاده می شود. برخی از روش های ارزیابی مانند روش های ارزیابی مستقیم، فهرست راهنما (چك لیست) و همچنین روش توصیفی از روش های رایج ارزیابی در ناجا هستند (انوارى رستمى، نیك نفس، خسرو انجم، 1390: 223).
 
بكارگیری و اجرای روش های كنونی ارزیابی، در عمل با مشكلات و نارسایی های مواجه است. در این روش ها، بالا بودن هزینه و زمان اجرا و كیفی و شهودی بودن تصمیم گیری ها، موجب مشكلاتی از قبیل بی عدالتی و نارضایتی یگان ها از نتایج ارزیابی ها می گردد. لذا یكی از مسایل مهم، انتخاب الگویی مناسب تر برای اندازه گیرى عملکرد است كه قادر به رفع بخشی از مشكلات و مسایل مرتبط با ارزیابی عملكرد باشد ونتایج بهتری را بدست دهد(انوارى رستمى، نیك نفس، خسروانجم،1390: 224).
 
حساسیت ماموریت نیروی انتظامی درحفظ امنیت و آسایش درجامعه و آگاهی مسئولان آن از میزان عملکرد، به مسئولان و فرماندهان ناجا در امر بدست آوردن اطلاعات جامع جهت برنامه ریزی لازم از طریق مراکز مطالعاتی ناجا یا دیگر دانشگاهها کمک شایانی می نماید. لذا نتایج حاصل از این تحقیق و ارائه روشی مدون و معین درحوزه ارزیابی، راه ارزیابی درست را به برنامه ریزان و فرماندهان ناجا نشان می دهد که این مباحث از اهم ضرورت های پژوهش حاضر به شمار می آید.
همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ناجا به فراخور برنامه های سالیانه ارزیابی مقطعی و جزء نگری از یگان های خود دارد، دستیابی به یک الگوی علمی، راهبردی و قابل اعتماد ارزیابی عملکرد در ناجا، امری ضروری به نظر می رسد. 
 
بنابراین برای سازمان مورد تحقیق (ناجا) بسیار با اهمیت است كه حوزه ها (ابعاد) و مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند، و تعاملات و ارتباطات بین ابعاد و مولفه ها، و اهمیت و اولویت هر یک از آنها مشخص شود. و الگویی راهبردی برای ارزیابی عملکرد، با لحاظ نمودن الزامات و مقتضیات محیطی و سازمانی ناجا ارائه گردد.
 
 
 
3-1- چارچوب نظری تحقیق: 
هدف این تحقیق، طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی است. 
 
هدف دیگر این پژوهش پرکردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد ناجا و شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد راهبردی در هدایت نیروی انتظامی می باشد. 
 
در نتیجه می تواند برای این نیرو راهنمای عمل مناسبی باشد. این پژوهش بر آن است تا الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی را ارائه ارزیابی نماید. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق 53
مقدمه: 53
بخش اول: ادبیات تحقیق: 57
1-2- تعاریف ارزیابی عملكرد: 57
جدول 1-2 ابعاد بررسی یك سیستم ارزیابی عملكرد 59
2-2- مفاهیم ارزیابی عملكرد: 63
جدول  2-2 ) گسترش مفهوم عملكرد (ون ری، 2002 : 89) 66
شكل  1-2) مدل P سه‌گانه (تنجن، 2004) 67
ارزیابی و اندازه گیری عملكرد، باز خورد لازم را در موارد زیر ارئه می كند: 67
شكل 2-2 ) چرخه عملكرد (شعبان الهی، ۱۳٧۸: ۵2) 68

3-2- سیرتطور و تکامل ارزیابی عملکرد: 68

1-3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان: 69

2-3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران: 73

4-2-  اهمیت ارزیابی عملکرد: 76
5-2-  ضرورت ارزیابی عملکرد: 79
6-2- مزایای اندازه گیری عملکرد: 81
1-6-2- آیا ما به اندازه گیری نیاز داریم؟ 82
7-2- اهداف ارزیابی عملکرد: 83
1-7-2- هم راستاسازی راهبرد و فعالیت‌ها: 83
2-7-2- كنترل عملیات 83
3-7-2- مدیریت و تعامل با ذینفعان: 84
شكل3-2 ) رابطه اندازه‌گیری عملكرد و راهبردها (وسنیسكی و شفتی، 2003: 31) 84
4-7-2- كیفیت: 84
5-7-2- انگیزه و پاداش‌دهی كاركنان: 85
6-7-2- مسئولیت‌پذیری: 85
8-2- سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن: 88
1-8-2- محیط داخلی: 88
9-2- رویکردهای ارزیابی عملکرد: 90
1-9-2- سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی: 90
2-9-2-  سیستم های اندازه گیری عملکرد نوین: 93

3-9-2-  مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد: 93

جدول 3-2)  تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف 94
10-2- شاخص های عملکرد: 95
جدول 4-2) اطلاعاتی که می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود. 96
1-10-2- مشخصات شاخص عملکرد ایده ال: 97
جدول 5-2 ) اطلاعاتی که می بایست درباره داده های ارزیابی عملکرد ذخیره شود. 98
2-10-2- ایجاد شاخص های عملکرد: 99

11-2- الگوهای ارزیابی عملکرد: 102

جدول 6-2 ) دسته‌بندی یونگ از رویكردهای اندازه‌گیری عملكرد (یونگ، 1998) 104

2-11- 2- بررسی و نقد الگوها و روش های ارزیابی عملکرد: 106

1-2-11-2- الگوی چرخه زمانی مبتنی بر ارزش: 106
2-2-11-2-نمودار نیمه عمر: 107
شکل ‌4-2) منحنی نیمه عمر برای شرکت آنالوگ دیوایز 109
3-2-11-2-مدل اسکور: 109
4-2-11-2- الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC): 109
5-2-11-2- الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: 112
جدول 7-2 ) تحلیلی خلاصه از الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی 114
6-2-11-2-مدل تعالی سازمانی دمینگ (جایزه دمینگ): 115
شکل 5-2 ) معیارهای دهگانه جایزه دمینگ (رازانی، 1383: 42) 118
نمودار1-2 )  الگوی ساده شده جایزه دمینگ (صفری، ۱۳۸۱ : 10) 118
7-2-11-2-الگوی ممیزی کیفیت: 118
8-2-11-2- الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (جامع): 121
9-2-11-2- الگوی جایزه ملی کیفیت بالدریج: 124
چگونگی‌ پخش‌ امتیازات‌ 127
نحوه‌ امتیازدهی‌ در جایزه‌ بالدریج‌: 128
شکل 6-2 ) الگوی جایزه ملی کیفیت بالدریج (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 13) 130
10-2-11-2- الگوی مدل تعالی سازمانی: 130
شکل 9-2 ) الگوی جایزه ملی کیفیت EFQM  و چارچوب نحوه توزیع امتیازات(رازانی، 1383: 147) 133
2-10-2-11-2- حوزه های مدل: 133
نمودار2-2) چارچوب نحوه توزیع امتیازات(رازانی، 1383: 149) 141
11-2-11-2- ترازیابی (بنچ مارکینگ، فرایند استراتژیك و تحلیلی اندازه گیری عملكرد): 141
نتایج و یافته های تحقیق در روش بنچ ماركینگ: 143
12-2-11-2- سیستم اسمارتمدل هرم عملكرد (1991): 144
شکل 10-2 )  هرم عملکرد یا سیستم اسمارت (زالی، 1382: 22) 147
13-2-11-2- الگوی منشور عملکرد: 147
شکل 11-2 ) منشور عملکرد 148
14-2-11-2- الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC): 151
شکل 12-2 ) الگوی کارت امتیازی متوازن 156
جدول 9-2)  جدول مقایسه ای مفهوم BSC 161
15-2-11-2- الگوی مدیریت بر اساس هدف (MBO): 162
16-2-11-2-الگوی نظام مدیریت هوشین: 163
17-2-11-2-الگوی مهندسی مجدد: 164
شکل 13-2 ) هفت مرحله BPR 166
شکل 14-2 )  چرخه فرایند مهندسی مجدد 168
18-2-11-2-مدل سیستم ارزیابی عملکرد دینامیک پیتچی: 168
19-2-11-2- سینك و تاتل (1989): 169
20-2-11-2-  ماتریس عملكرد (1989): 170
شکل 15-2 ) ماتریس ارزیابی عملکرد 171
21-2-11-2- مدل نتایج و تعیین كننده ها (1991): 171
جدول 10-2)  مدل نتایج و دلایل 171
22-2-11-2- فرایند كسب و كار (2002): 173
23-2-11-2- چارچوب مدوری و استیپل (2000): 174
شکل 16-2 ) الگوی  ممیزی ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد 175
25-2-11-2- الگوی فیشر: 178
26-2-11-2-تحلیل ذینفعان (2001): 178
27-2-11-2- مدل ارزیابی عملکرد مراکز مطالعاتی سپاه: 179
جدول11-2) معیارهای ارزیابی مراکز تحقیقاتی سپاه: 179

28-2-11-2- الگوی ارزیابی عملكرد پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 181

جدول12-2) معیارهای ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 181
29-2-11-2-الگوی ارزیابی عملكرد ساصد: 182
شکل 17-2 )  الگوی ارزیابی عملكرد ساصد 183

3-11-2-  ویژگی‌های یك سیستم ارزیابی عملكرد مناسب: 183

بخش دوم : پیشینه تحقیق: 186
4-11-2- پژوهش های انجام شده برای ارزیابی واحدهای پلیس: 186
1-4-11-2- تحقیق های انجام شده در ناجا: 186
2-4-11-2- ارزیابی عملکرد دانشكده های دانشگاه علوم انتظامی: 188
شکل18-2)الگوی ارزیابی عملکرد دانشكده های دانشگاه علوم انتظامی  باروش تحلیل پوششی داده ها(DEA) 190
3-4-11-2- تحقیق های انجام شده برای ارزیابی واحدهای پلیس سایر کشورها: 190
1-3-4-11-2- ارزیابی عملكرد پلیس در هند: 190
2-3-4-11-2- ارزیابی عملکرد واحدهای پلیس در آمریکا: 196
مفهوم جدید عملکرد واحد های پلیس آمریکا: 202
3-3-4-11-2- ارزیابی عملکرد در پلیس ملی ترکیه (مورد مرکز پلیس آنکارا): 204
5-3-4-11-2- ارزیابی عملکرد واحدهای پلیس در برخی دیگراز کشورها: 217
 
 
منابع
منابع فارسی:
REFERENCE:
ABSTRACT:
 
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان از free


مطالب تصادفی