مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

هدف از این مبانی نظری ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران جزیره کیش می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی

(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)
 
 
 
 
 
 
 
  چکیده:
امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش بررسی کرده است.
 
 بدین منظور دو فرضیه اصلی تدوین شده است که فرضیه اول به بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک پرداخته است و در فرضیه دوم که به چهار زیر فرضیه تقسیم می شود به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی پرداخته است.  برای انجام این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل 30 سوال که دارای پایایی با آلفای کرونباخ89 /0  برای مدیریت دانش و 88/0 برای اثربخشی سازمانی بود استفاده شد. 
 
جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرک کیش بود که 50 پرسشنامه در گمرک توزیع و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها در این پژوهش از روشهای آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون tو ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. که در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که بین فرایندهای مدیریت دانش و  اثربخشی سازمانی رابطه معناداری  و مثبت وجود دارد. 
 
 
 
 
کلید واژه‌ها:
مدیریت دانش
اثربخشی
اثربخشی سازمانی
                                                                             
 
 
 
 
 
مقدمه:
 امروزه در سازمانها، «مدیریت دانش» موضوعی مهم وحیاتی می باشد وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش» معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود.
 
 اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالش‌های بیرونی را برطرف سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت دانش» ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای اجرای آن اقدام کنند.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده                                                                                                                     1    
                                                                                     
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                             12 
مقدمه                                                                                                                      13
1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش                                                                                  13

1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش                                                                      13

2-1-2  تعریف دانش                                                                                                   15
3-1-2 دانش کانونی و ضمنی                                                                                         16
4-1-2 به کارگیری دانش                                                                                              18
5-1-2 سلسله مراتب دانش                                                                                            18
6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف                                                                      19
7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش                                                                  20
8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور                                                                       21
9-1-2 تعاریف فناوری محور                                                                                         21
10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی                                                                21

11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش                                                      22

معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش                                                                           23

12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش                                                                  25
13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش                                                                        28
اهداف دانش                                                                                                              28
14-1-2 چرا مدیریت دانش                                                                                           29

15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش                                                                     30

16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش                                                           31

2-2 اثربخشی سازمانی                                                                                                  31
1-2-2 اثربخشی سازمان                                                                                               32
2-2-2 محاسبه اثربخشی                                                                                               33
3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی                                                                                       35
3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی                                                                          36
 
 
فهرست منابع و ماخذ                                                                                                   79
 
 
فهرست جداول
      
جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی                                                                        34
 
 
 
فهرست نمودار
 
نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش                                                                         14
نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش                                                                                      19
نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل دیدگاه فناوری گرا                                   20
نمودار 4-2 چهارچوب پرابست                                                                                       23
نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش                                                                     24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

خرید فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

خرید فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

خرید مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

خرید پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

خرید فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

خرید فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از free


مطالب تصادفی