مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

هدف از این مبانی نظری بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهای پیشگیرانه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 118
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی 

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

 
 
 
 
 
 
چكیده 
سرقت یكی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای كاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف كلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع كاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتكبین این جرم مراجعه گردیده است. 
 
در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی كه مرتكب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود كه گزینش ارتكاب بزه سرقت از سوی هر یك از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است كه ممكن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل كیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت كه هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم كرد و میان این دو گروه تفكیك قایل شد.
 
مراحل تحقیق این موضوع را روشن می كند كه بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیكاری با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممكن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم كاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان كرد كه كدام یك از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتكاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شك برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می كنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهكارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت كاستن از آمار بالای این جرم می باشد.
 
 
 
واژگان كلیدی:
سرقت
انگیزه
پیشگیری 
علل ارتكاب
 
 
 
 
مقدمه
 در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید كه سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی كه آنها نیز ممكن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تكرار، تثبیت شده اند سرقت یك نوع رفتار خاص نیست بلكه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. 
 
در بوجود آمدن آن یك علت وجود ندارد، بطور كلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیكاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق كه جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای كه موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید. 
 
 
 
 
الف – بیان مسئله
یكی از قدیمی ترین جرایم اموال كه شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالكیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتكبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتكاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل كلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتكابی در كشورهای مختلف را تشكیل می دهد و همین كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می كند امروزه در اكثر كشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی كه هر یك شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است كه در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.
 
اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی كامل كه به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وكلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشك حقوق جزا به یك نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم.
 
همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است كه در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی كه از بدو پیدایش و شكل گیری آن تا كنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتكاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده  …………………………………………………………………………………………………………. 1 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2 
الف – بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. 2 
ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………….. 4  
ج- پیشینه و سابقه پژوهش  …………………………………………………………………………….. 5 
د- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5 
ه- محدودیتها و مشكلات در راه پژوهش   …………………………………………………………….. 5 
و- فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………….. 6 
ز- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 7 
ح- سازمان پژوهش  ……………………………………………………………………………………. 7 
 

بخش اول:كلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش سرقت

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت …………………………………………………….. 9

1-1-  تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9 
1-1-1- سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
1-1-2-  سرقت در فقه ………………………………………………………………………………………………..  10 
1-1-3- سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12 
1-2-  تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12
1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….12
1-2-2- عناصر متشكله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14 
1-2-2-1- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 14 
1-2-2-2-  عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… 15 
1-2-2-3- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… 16 
1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17 
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. 18 
1-2-3-2- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………18 

فصل دوم : انگیزه ارتكاب جرم ……………………………………………………………. 26 

2-1- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… 26 
2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… 26
2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق كیفری اسلام ……………………………………………………………………….27 
2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. 28 
2-2- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. 29 
2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29 
2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل كیفر …………………………………………………………………………. 30 
2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت كیفری ……………………………………………………………………………… 32 

فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… 34 

3-1- كلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. 34
3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ………………………………………………………………………….. 34 
3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  …………………………………………………………………………………..36 
3-1-2-1-  علت ……………………………………………………………………………………………………………………  36
3-1-2-2-  شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-1-2-3-  انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37 
3-1-2-4-  عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38 
3-1-3- مرور برخی از مكاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. 39 
3-1-3-1- مكتب كلاسیك ……………………………………………………………………………………………………………. 39 
3-1-3-2- مكتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… 40 
3-1-3-3- مكتب شیكاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. 40 
3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  …………………………………………………………………………………………………41 
3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 41 
3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. 42 
3-1-3-7- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42 
3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 43 
3-1-3-9- نظریه كنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 43 
3-2- بزه دیده شناسی سرقت …………………………………………………………………………….  44 
3-2-1- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… 44 
3-2-2- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. 44 
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. 45 
3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… 45 
3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46 
3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46 

فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48 

4-1- كلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48 
4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48 
4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48 
4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49 
4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50 
4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51 
4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52 
4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  …………………………………………………………………………..55 
4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55 
4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55 
4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58 
4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59 
 
 

منابع

 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

خرید فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

خرید پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

خرید پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دریافت مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

خرید فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

خرید مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از download

دانلود مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

خرید پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دریافت فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دریافت فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

خرید فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از www

دانلود مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

خرید فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

خرید فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

خرید فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دریافت فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

خرید فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دریافت فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دریافت فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

خرید تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود پروژه مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دریافت مقاله مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود فایل مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

دریافت فایل word مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free

خرید تحقیق مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از free


مطالب تصادفی