مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

در دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی به بررسی زمینه های مشارکت و راهکارهای ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 185
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی 

بررسی زمینه های مشارکت و راهکارها
 
 

چكیده:

تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی درفعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی  می باشد و جمعیت مورد مطالعه شامل 160 نفر از اعضای شورهای اسلامی روستایی و 60 نفر از كارشناسان ترویج كشاورزی شهرستان کوهدشت می‌باشد و از روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه اعضای شورای اسلامی روستایی برابر 89/0 و اعتبار پرسشنامه كارشناسان ترویج كشاورزی برابر 94/0 محاسبه شده است.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به اعضاء شوراهای اسلامی روستایی نشان می دهد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، میزان درآمد از کشاورزی، اعتقاد به مفید بودن برنامه های ترویج، ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی، استفاده از کلاسهای آموزشی – ترویجی و استفاده از مجلات و نشریات ترویجی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های  اسلامی روستایی پیرامون زمینه های مشارکت شان در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب شغل اصلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر حسب نوع مالکیت وعضویت یا عدم عضویت در شوراهای اسلامی دوره های قبل اختلاف معنی داری بین دو دیدگاه وجود ندارد.

  نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی نشان می دهد که بین سطح تحصیلات ، سابقه فعالیت در ترویج کشاورزی و میزان ارتباط با اعضای شوراهای اسلامی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود داد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های مشارکت اعضاء شورای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر اساس پست سازمانی و محل تولد تفاوتی وجود ندارد. نتایج آزمون من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضاء شورا های اسلامی روستایی وکارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های (توانایی های) مشارکت اعضای شورا های اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر میزان مشارکت بین دو دیدگاه اختلاف معنی داری وجود دارد.

 

 

 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ترویج فعالیتهای کشاورزی

توسعه فعالیتهای کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

نقش شورهای روستایی در ترویج و توسعه کشاورزی

مشارکت مردمی در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
 مشاركت
 مفهوم مشاركت
 عناصر مشاركت
 انواع مشاركت
 اهداف مشاركت
 اهمیت مشاركت
 ابزار مشاركت

 عوامل مؤثر درمشاركت

 زمینه های مشاركت روستاییان
 پایدار سازی مشاركت
 اهداف ویژه مشاركت مردمی
 شیوه های مشاركت مردمی

 تجربیات سایر كشورها در زمینه مشاركت روستاییان

 مروری كوتاه بر مشاركت در جامعه روستایی ایران

 مشاركت سنتی در مقابل مشاركت جدید

 ترویج كشاورزی
 تعاریف ترویج
 ماهیت ترویج كشاورزی
 اهمیت و گستره ترویج
 فلسفه ترویج
 اصول ترویج
 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش كشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر كشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشاركتی
 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی
 رهیافت تسهیم هزینه
 رهیافت كشاورزاول و آخر
 رهیافت مشاركتی ترویج كشاورزی

 مفهوم مشاركت در مباحث ترویج

 مشاركت از دیدگاه صاحبنظران ترویج
 مفهوم ترویج مشاركتی

 اهمیت مشاركت عمومی در برنامه های ترویجی

 ترویج آمرانه و مشاركتی
 سازمانای غیر دولتی و ترویج
 توسعه
 توسعه پایدار
 توسعه كشاورزی
 مشاركت و توسعه پایدار

 رهیافت های مشاركتی در توسعه

 جلب مشاركت مردم در طرح های توسعه

 مشاركت مردم در توسعه كشاورزی

 حركت به سوی پارادایم نوین توسعه روستایی

 ترویج و رویكرد آن به مقوله توسعه

 نقش تشكل های محلی در فرآیند ترویج و توسعه پایدار روستایی

 تشكل های محلی
 اهمیت تشكل های مردمی و محلی
 جایگاه مشاركت مردمی در تشكل های محلی روستایی
 مزایای مشاركت در قالب شوراها و انحمن های محلی
 رابطه مستمر ترویج و تشكل های مردمی
 تجربه كشورها راجع به شوراهای محلی

 مدیریت جامعه روستایی ایران وسیر تحول آن

 شوراهای روستایی
 مفهوم شورا
 اهداف شوراها
 وظایف شوراهای اسلامی روستایی
 ویژگی های شوراهای اسلامی
 شوراها به عنوان یك سازمان محلی
 شرح نظام شورایی در برخی از كشورها

 تاریخچه تشكیل شورا در ایران

 جایگاه شوراها در بررسی سیر تاریخی مدیریت روستایی

 شوراهای اسلامی و تمركززدایی
 شوراهای روستایی به عنوان سازوكار مشاركت روستاییان
 نقش و كاركرد شوراها در توسعه روستایی كشور
 شوراهای روستایی بعنوان محور اصلی نظام مشاركتی در توسعه روستایی
 شرح وظایف قانونی شوراهای روستایی در ارتباط با بخش كشاورزی
 اشكال مشاركت كشاورزان در فعالیتهای ترویجی
 سابقه همكاری و مشاركت نیروهای پیشرو محلی در ترویج كشاورزی
 نقش شوراها در جلب مشاركت مردم در فعالیتهای ترویج كشاورزی
 انتظارات مدیریت ترویج  و نظام های بهره برداری از شوراهای اسلامی روستاها
 نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه شوراهای اسلامی روستا
 موانع فراروی شوراها
 پیشینه تحقیق
منابع
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

خرید فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

خرید پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

خرید پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دریافت مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

خرید فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

خرید مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

خرید پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

خرید فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از www

دانلود مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دریافت فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

خرید فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دریافت فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دریافت فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود پروژه مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دریافت مقاله مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود فایل مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

دریافت فایل word مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی از free


مطالب تصادفی