مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 95
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام 

 
 
 
 
چكیده
هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این تحقیق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمكو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
 قلمرو زمانی تحقیق شامل یك دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شركتهای مورد مطالعه است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.
 
 
 
واژه های کلیدی :

کیفیت سود

بازده سهام

تغییرپذیری بازده سهام

 
 
 
 
مقدمه 
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه های لازم برای تخصیص بهینه ی منابع است. در پی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه ی سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها است. تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران در سال های اخیر به گزارش سودآوری شرکت ها توجه زیادی داشته اند. مدیران علاقه مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود.
 
 سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم گیر ی های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).ارقام سود از طریق انتخاب های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت های شخصی مدیران در مورد رویه های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم گیری های خود به سودهای مزبور اتکا می کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل گران مالی نیز نمی توانند پیش بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران ، 2009).تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
مقدمه 16
2-1- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود  20
2-1-1 سود حسابداری 21
2-1-2 تعاریف مربوط به سود 22
2-1-3 سطوح مختلف سود 23
2-1-3-1مفهوم سود در سطح ساختاری 24
2-1-3 -2 مفهوم سود در سطح رفتاری 24
2-1-3 -3 مفهوم سود در سطح معنایی 24
2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده 25
2-1-5 – اهداف گزارشگری سود 26
2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود 27
2-1- 7-کیفیت سود 28
2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود 33
2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟ 34
2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود 35
2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود 36
2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد 43
2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای 
حسابداری مالی 45
2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی 48
2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود 49
2-1-11- 1-روش های حسابداری 49
2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود 52
2-1-11-3- براوردهای حسابداری 52
2-1-11-4- هزینه های اختیاری 53
2-1-11-5- نوع صنعت 53
2-1-11-6- ویژگی های مالی 54
2-1-11-7- عوامل سیاسی 55
2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی 55
2-1-11- 9-صداقت مدریت 55
2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه 55
2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود 57
 
2-2-بخش دوم:ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام 60
2-2-1-بازده 60
2-2-2 تعریف بازده 60
2-2-3 بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار 60
2-2-4 حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار 61
2-2-5 حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار 62
2-2-6 بازده سرمایه گذاری 63
2-2-7 تفاوت در رجحان سهام داران 63
2-2-8 اجزای بازده 64
2-2-9 عوامل موثر بر بازدهی 65
2-2-10  روش های محاسبه بازده سهام 67
2-2-11محاسبه بازده کل 71
2-2-12 نوسان پذیری بازده سهام 72
2-3- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری 74
2-4- پیشینه تحقیقات 77
2-4-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 77
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 80
2-6 خلاصه فصل 84
 
 
منابع
 
 
فهرست جداول
جدول (2-1): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده درمورد کیفیت سود 32
جدول  جدول (2-2): معیارهای ارزیابی كیفیت سود 35
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام از free


مطالب تصادفی