مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

هدف از مبانی نظری شناسایی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت

تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران

 
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف از تحقیق شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل كلیه مدیران و كارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده است. این جامعه در مجموع 98 نفر بوده و نمونه مورد بررسی 78 پاسخگو برآورد شد.
 
در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد.
 
 
 
واژگان کلیدی:
مدیریت دانش
اثربخشی
بانک رفاه کارگران
 
 
 
 
1-2-  بیان مسأله  
     مدیریت دانش، یكی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. امروزه دانش به عنوان منبع كلیدی هرسازمانی محسوب می شود. سازمان های امروزی دانش محور شده اند و به جای نیروهای یدی برای ذهن ها هزینه می كنند.فضای پیچیده، متغیر و رقابتیسازمانهای امروزی ایجاب میکند که تمامی نهادها و مؤسسات بتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق داده و متناسب با فضای رقابتی فعالیت نمایند، چرا که عدم تطبیق با محیط و شرایط متغیر آن، سازمانها را به سوی آنتروپی و فرسایش هدایت می کند. در واقع سازمانها برای حیات و بقا و پیشتازی در عرصة رقابت باید از مزیتهای رقابتی مناسبی برخوردار باشند، مزیت هایی که بدون تردید در راستای مدیریت و برنامه ریزی و برخورداری از منابع به ویژه دانش، کسب خواهد شد. دانشی که تصمیمگیری و عملکرد را ممکن ساخته و به سختی تقلید یا کپی میشود و مالک آن دارای یک کالای فینفسه و منحصربهفرد است (امیرخانی، 1390).
 
یقیناً مدیریت یک چنین منبع ارزشمندی برای تمام سازمانها به ویژه سازمانهای پولی و مالی بسیار حائز اهمیت بوده و به رشد و توسعة آنها در بازار رقابت کمک میکند. بکارگیری استراتژیهای مدیریت دانش، میتواند زمینة نوآوری در فرایندها، فعالیتها، محصولات و خدمات را فراهم نموده و موقعیت رقابتی سازمانها را بهبود بخشد. مدیریت دانش، یک متدلوژی تغییر است که از یک طرف با جذب دانشهای جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با ادارة مؤثر آن میتواند مهم ترین عامل تغییر در یک سازمان باشد ( افرازه، 1386 ).
«اثربخشی »، میزان دستیابی اهداف سازمان را میسنجد. به بیان دیگر، اثرات محصولات یا خدمات را بر جامعه كمی كرده و مشخص میكند كه خدمات یا محصولات ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی كه سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت میكند. در واقع اثربخشی یك مفهوم كیفی است كه رضایت اربابرجوع از خدمات و محصولات سازمان را نشان میدهد (بدری آذرین و همکاران، 1392).
 
بدیهی است که تمامی سازمانها و مؤسسات با هر نوع فعالیت باید بتوانند از دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع موجود سازمانی به نحو مطلوب بهرهمند شده و اثربخشی خود را ارتقاء بخشند، چرا که عدم توجه به این منبع ارزشمند و عدم مدیریت صحیح آن میتواند عوارض متعددی بر جای گذاشته و عملکرد سازمانها به ویژه سازمانهای دانشمحور را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که متأسفانه در اکثر سازمانها دیده نمیشود و پیامدهای منفی مختلفی را نیز در کاهش اثربخشی و بهره وری سازمانها در پی داشته است. طبعاً بررسی و توجه خاص به منبع دانش میتواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بقاء و رشد و توسعه سازمانها را به ارمغان آورد (اخوان و همکاران، 1389).لذا با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران خواهیم پرداخت.
 
 
 
 
 
 
                  
فهرست مطالب
 
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 14
مقدمه 15
2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 15
2-1-1- مفهوم دانش 15
2-1-2- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش 17
2-1-3- انواع دانش 19
2-1-4- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش 22
2-1-5- فرایند خلق دانش 23
2-1-6- ویژگی‌های دانش 24
2-1-7- مفهوم مدیریت دانش 26
2-1-8- تاریخچة مدیریت دانش 27
2-1-9- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش 28
2-1-10- نیاز به مدیریت دانش 30
2-1-11- اهداف مدیریت دانش 30
2-1-12- وظایف مدیریت دانش 31
2-1-13- مزایای مدیریت دانش 32
2-1-14- عناصر اساسی مدیریت دانش 34
نقش دانش در مدیریت دانش 35
نقش مدیریت در مدیریت دانش 36
نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش 37
نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 37
2-1-15- گرایش‌های مدیریت دانش 38
2-1-16- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش 39
2-1-17- مدیریت دانش و فناوری 40
2-1-18- جریان دانش در سازمان 42
2-1-19- مؤلفه‌های مدیریت دانش 45
2-1-20- مفاهیم كارآیی، اثربخشی و عملكرد 47
2-1-21- اثربخشی سازمانی و معیارهای آن 49
2-1-21-1- معیارهای سازمانی 49
2-1-21-2- مدلهای اثربخشی سازمانی 53
2-2- بخش دوم: مروری بر سوابق تحقیق 57
الف- سابقة تحقیقات انجام شده در داخل کشور 57
ب) سابقة تحقیقات خارجی 59
2-3- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران 68
 
 
منابع
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

خرید فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

خرید پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

خرید پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دریافت مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

خرید فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

خرید مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از download

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

خرید پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دریافت فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دریافت فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

خرید فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

خرید کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از www

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

خرید فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

خرید فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

خرید فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دریافت فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

خرید فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دریافت فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دریافت فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از word

دریافت تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

خرید تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دریافت مقاله مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود فایل مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

خرید کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

دریافت فایل word مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free

خرید تحقیق مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک از free


مطالب تصادفی